De informatie op deze website is expliciet bedoeld voor de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, zoals artsen, apothekers, natuurgeneeskundigen en paramedici. In het belang van de volksgezondheid is de inhoud van deze website absoluut niet bedoeld voor leken en/of consumenten.

Geen enkele uiteenzetting in deze uitgave dient te worden opgevat als een claim of een bewering dat deze producten bedoeld zijn om te worden gebruikt bij de behandeling of preventie van enige ziekte. Dragon Herbs stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit eventuele onjuistheden, onvolledigheden, of schade die het gevolg is van handelen en/of beslissingen, gebaseerd op bedoelde informatie.  Dragon Herbs doet afstand van enige koppeling of relatie van haar producten aan medische claims. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.